دانشکده مطلاتم

دانشکده در طلاتم

اگر در این روزها همگام با تجمع چند نفره دانشجویان روی راه پله ها یا راهروهای دانشکده همراه شوید میبیند در کمتر جمعی صحبت از تعداد واحد های پاس شده هر دانشجو در طول ترمها نباشد ، متاسفانه باگذشت 3 ترم از شروع کار دانشجویان در حالی که بسیاری از هم ورودیهای ایشان در سایر دانشگاهها در ترم آتی فارق التحصیل خواهند شد متاسفانه اکثر دوستان ما در دانشکده در حالی ترم چهارم خود را شروع خواهند کرد که میانگین واحدهای پاس شده آنان در طول این ترمها کمی بیشتر از یک ترم کامل است به راستی آیا خسارتی که در طول این ترمها در دانشکده به دانشجویان وارد آمده قابل جبران است؟

چه کسی پاسخگوی صدمات روحی  روانی ، اجتماعی و مالی دانشجویانی خواهد بود که علیرغم اینکه حتی دانشجویان آزاد آن همانند سایر مراکز آموزش علمی کاربردی همگی شاغل و مشغول بکارهستند و برای ادامه تحصیل نه تنها از حیث مالی که از روح و روان خود صرف این راه کرده اند و علی رغم همه فشارها و استرسهای کاری و خانوادگی اکنون خود را درگریبان بازی نا پیچیده ای میبینند که دور نمایی جز ناکامی آنهم در واپسین ترمهای تحصیلیشان ندارد.

ترم بعد آنطور که در دورنمای آن پیداست فصل تازه باز شدن زخمهای سربسته دانشجویانی خواهد بود که که در مقایسه اجمالی به راحتی خواهید دریافت که از نمونه ترین دانشجویان ورودی سال 85 دانشگاه جامع بوده و هستند اما در پییچ و خم جاده ای گرفتار آمده اند که مطمئناً حاصل کم کاری گروهی از مدیران و بیشتر از همه ناکارآمدی اساتیدی است که تمام توان خود را صرف چشم و همچشمی با سایر اساتید دانشکده از نظر طراحی سوالات پیچیده و بی محتوا و مردود کردن تعداد زیاد دانشجویان خود نمودند. و در این رهگذر همه و همه فقط نظاره گر بودند تا سرانجام به نقطه ای برسیم که گره ساده ای که با دست باز میشد با دندان نیز باز نشود ، اساتیدی که اگر یک جلسه هم بر سر تدریس هرزگونه و بی محتوای مطالبشان بنشینید به سادگی درمیابید که تواناییهای پایینشان در تدریس و تفهیم دروس باعث شده تا جهت جلوگیری از اعتراض دانشجویان تنها راه حلی که پیش رو ببیند سختگیری افراطی و مردود کردن دانشجویان باشد تا با مقایسه کوتاه در میان جزوه درسی ایشان و امتحان پایان ترم دانشجویان آگاه شوید که پولی صرف این اساتید در طول این ترمها شده به بیهودگی رفته و تنها دانشجوست که در گیرو دار این بازی ناجوانمردانه بازنده واقعی داستان است ، امتحانی که به گفته یکی از اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نه تنها دانشجویان دانشکده ما که اگر میانگین نمره یک صدم دانشجویان مخابرات کل ایران هم بالای 10 شود نباید به طراح آن خرده گرفت.

براستی مشکل چیست ؟ آیا اساتید ما از نیازها و موقعیت فعلی دانشجویان دانشگاهای ما بخصوص دانشکده ای با وضع دانشجویان شاغل و کارمند بی خبرند ویا از آنجا که حقوق ثابت خود را در دانشکده علیرغم وجود حتی یک دانشجو مسجل میبینند، دانشجو را فقط باری روی شانه های خود احساس میکنند. آنچه مشخص است در ترم سوم و ورود پاره ای اساتید جدید وضعیت تا حدودی بهتر شده بود اما متاسفانه چیزی که قابل لمس است شاید تعدای از این اساتید نیز تحت تاثیر هیئت علمی قبلی دانشکده قرار گرفته و در مسیر اشتباه قدم بردارند. مسیری که نه تنها از نظر عرفی که شرعی هم مشکل داشته و خاطی آن باید هم در محضر خداوند و هم در جایگاه عدالت زمینی پاسخگو باشند .

آشکارا از همینجا پیداست که اگر دانشجوی ما در این زمینه از امروز سکوت پیشه کند فردا و در زمان حادثه احتمال نجاتش از این وضعیت کمتر و کمتر خوهد بود و اگر کسانی هم در بیرون دانشگاه و در مقام حتی وزیر یا ... سعی در کمک داشته باشند برای نجات دانشجویان فعلی عرصه را تنگ و کوتاه ببیند و سعی در نجات دانشجویان آتیه دانشگاه برآیند. بیایید قبل از نقطه بحران برای آینده خود مان چاره اندیشی کنیم و با همفکری سعی در کم کردن و حتی از بین بردن این مشکلات کنیم ، شاید امروز دیر باشد اما سو سوی امیدی نیز هست  هرچند که زمان درشتاب رو به اتمام است.

/ 3 نظر / 62 بازدید

[گل]

ع...

ترجمه اخبار دانشکده

؟؟؟

[گریه] واقعاَ درسته کی باید جواب بده ؟